Foto galerija

Tapkite rėmėju


VšĮ "Vilties erdvė" vykdė mokymus socialinių darbuotojų padėjėjams
VšĮ „Vilties erdvė“ 2017 m. spalio 23-27 d. vykdė mokymus pagal socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programą „Įžanginiai mokymai socialinių darbuotojų padėjėjams, teikiantiems specialiąsias socialines paslaugas“. 
.

   .

VšĮ "Vilties erdvė" baigė įgyvendinti projektą „Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ Gyvenimo namų modernizavimas, pritaikant aplinką proto negalios asmenims su sunkia negalia“

Viešoji įstaiga „Vilties erdvė“ baigė įgyvendinti projektą „Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ Gyvenimo namų modernizavimas, pritaikant aplinką proto negalios asmenims su sunkia negalia“, projekto Nr. VP3-2.4-SADM-03-V-10-001, pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-03-V priemonę „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Statybos užbaigimo aktas pasirašytas 2015 m. liepos 14 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga buvo numatyta  2015-01-30, tačiau dėl Rangovo uždelsimo projekto veiklos nebuvo laiku įgyvendintos. Užsitęsus projekto įgyvendinimo veikloms, Projekto vykdytojas kreipėsi į Įgyvendinančiąją instituciją, viešąją įstaigą Centrinę projektų valdymo agentūrą (toliau tekste – CPVA) su prašymu pratęsti Projekto finansavimo ir administravimo sutartį. CPVA pritarus, buvo pasirašyti 3 susitarimai dėl  Projekto finansavimo ir administravimo sutarties esminių pakeitimų, pratęsiant Sutartyje numatytą terminą, paskutiniame susitarime terminas buvo pratęstas iki 2015 m. liepos 30 d.

 Projekto vertė – 602.813,66 eurų.


Projekto tikslas - stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Mažeikių rajono savivaldybėje, užtikrinant neįgaliesiems aukštą teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir saugią aplinką, gerinant ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos  paslaugų prieinamumą sunkios kompleksinės negalios asmenims. Siekiant projekto tikslo, buvo įgyvendinti 2 pagrindiniai uždaviniai:

  • suremontuotas Grupinių gyvenimo namų pastatas, esantis adresu Šerkšnės g. 2, Mažeikiai, ir tame pačiame sklype pastatytas naujas, kompleksinės - proto/fizinės negalios asmenų poreikiams pritaikytas pastatas;
  • abu pastatai aprūpinti reikalingais baldais ir įranga.

Įgyvendinus projektą, padidintas vietų skaičius ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjams nuo18 iki 30, pritaikyta aplinka, užtikrinanti paslaugų prieinamumą asmenims su sunkia kompleksine negalia, didžioji dalis gyventojų gyvens vienviečiuose kambariuose, gyvenamoji aplinka bus artima įprastai namų aplinkai ir atitiks stacionarių socialinių paslaugų įstaigų patalpoms keliamus reikalavimus. Padidėjus paslaugų gavėjų skaičiui, bus įdarbinta daugiau darbuotojų, įgyvendinto projekto dėka daugiau darbingų neįgaliųjų šeimos narių galės sugrįžti į darbo rinką.

Po projekto įgyvendinimo naujuosiuose Grupinio gyvenimo namuose bus 10 nuolatinių vietų, juose gyvens 10 suaugusių asmenų su sunkia  proto bei proto ir judėjimo negalia, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas. Gyvenimas namuose bus organizuojamas 2 grupėse,  neviršijant 6 asmenų skaičiaus vienoje grupėje.  Senuosiuose (suremontuotuose) Grupinio gyvenimo namuose  gyvens 16 suaugusių asmenų su proto negalia, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas. Gyvenimas namuose bus organizuojamas 2 grupėse,  neviršijant 10 asmenų skaičiaus vienoje grupėje. 

Po 2 vietas kiekvienuose namuose įrengta papildomai trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimui, asmenims, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumo lygis, kai jų artimieji (tėvai, globėjai, rūpintojai) dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai negali jų prižiūrėti ar slaugyti.VšĮ „Vilties erdvė“ baigė įgyvendinti projektą „Proto negalios asmenų įgalinimas dalyvauti įdarbinimo/įsidarbinimo procese“.

                  


 VšĮ „Vilties erdvė“ 2014 m. rugsėjo 30 d. baigė įgyvendinti projektą „Proto negalios asmenų įgalinimas dalyvauti įdarbinimo/įsidarbinimo procese“.

Kadangi pagrindinis projekto tikslas buvo mažinti proto negalios asmenų socialinę atskirtį, įgyvendinant projekto veiklas ir buvo siekiama,  kad neįgalieji įgytų kuo daugiau jiems į visuomenę padėsiančių integruotis bendrųjų, socialinių ir savarankiško gyvenimo  įgūdžių,  kad ateityje visi motyvuoti neįgalieji galėtų dirbti, užsidirbti ar toliau mokytis ir tokiu būdu pagerintų savo gyvenimo kokybę, patirtų mažiau skurdo bei socialinės  atskirties.                                                    

 Per visą projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį tarpininkavimo specialistas ir kiti projekto darbuotojai motyvavo ir skatino neįgaliuosius įsidarbinti arba tęsti mokymus. Tarpininkavimo specialistas nuolat palaikė ryšį su darbo birža, padėjo mokymo dalyviams užpildyti reikalingus dokumentus užsiregistruojant darbo biržoje ir vėliau nustatytu laiku lankantis joje pas specialistus, ieškojo potencialių darbdavių ir įstaigų, kuriose neįgalieji galėtų įsidarbinti. Visiems motyvuotiems neįgaliesiems įsidarbinant bei stojant  mokytis buvo teikiama  tarpininkavimo pagalba. Baigiantis projekto veikloms, neįgalieji buvo įdarbinti per Darbo biržą, subsidijuojant darbo vietą, kaip tai numatyta Užimtumo rėmimo įstatyme. Kadangi įsidarbinusiems proto negalios asmenims būtinas nuolatinis socialinis - vadybinis jų palaikymas ir aktyvinimas bei tarpininkavimas ir asistavimas darbo vietoje, didžiajai daliai įsidarbinusiųjų buvo teikiama nuolatinė tarpininkavimo - asistavimo pagalba.                                                                                                                                                                                        Projektas sėkmingas, kadangi buvo pasiekti visi stebėsenos rodikliai:

 Projekto veiklose dalyvavo 17 projekto tikslinei grupei - neįgaliesiems, priklausančių dalyvių, iš jų 5 įsidarbino (2 Pareiškėjo įstaigoje), 3 mokosi toliau.                  

Įgyvendintos VšĮ „Vilties erdvė“ vykdomo projekto veiklos 1.1.2, 1.1.3 ir 1.2.3.

VšĮ „Vilties erdvė“ 2014 m. gegužės 30 d. baigė įgyvendinti projekto „Proto negalios asmenų įgalinimas dalyvauti įdarbinimo/įsidarbinimo procese“ veiklas: 1.1.2. „Individualus ir grupinis motyvavimas įgyti darbines kompetencijas ir dirbti“, 1.1.3. „Socialinių ir savarankiško gyvenimo bei įgūdžių ugdymas ir palaikymas“ ir 1.2.3 „Praktinis mokymas darbo vietoje“.

Tęsiamas projekto veiklos 1.3.1 „Tarpininkavimo pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus“ įgyvendinimas.

Pasirašyta Rangos sutartis dėl VšĮ „Vilties erdvė“ pastatų, adresu Šerkšnės g. 2 statybos ir remonto darbų

  

                    

VšĮ „Vilties erdvė“, įgyvendindama ES fondų lėšomis finansuojamą projektą „Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ Gyvenimo namų modernizavimas, pritaikant aplinką proto negalios asmenims su sunkia negalia, pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūraVP3-2.4-SADM-03-V priemonę „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, baigė vykdyti supaprastinto atvirojo konkurso viešąjį pirkimą ir, įvertinusi Rangos darbų konkurso dalyvių pasiūlymus bei dalyvių atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams,

2014 m. kovo 13 d. pasirašė Rangos sutartį su mažiausią kainą pasiūliusiu konkurso nugalėtoju UAB „Eirta“ ir  kovo 19 d. perdavė statybvietę Rangovui.

Įgyvendintos VšĮ „Vilties erdvė“ vykdomo projekto veiklos 1.1.4, 1.2.1 ir 1.2.2.

VšĮ „Vilties erdvė“ 2014 m. sausio 31 d. baigė įgyvendinti projekto „Proto negalios asmenų įgalinimas dalyvauti įdarbinimo/įsidarbinimo procese“ veiklas: 1.1.4. „Bendrųjų įgūdžių ugdymas“, 1.2.1. „Mokymai pagal namų ūkio pagalbininko neformalią mokymo programą“ ir 1.2.2. „Mokymai pagal virtuvės pagalbinio darbuotojo neformalią mokymo programą“ (veiklos buvo pradėtos  vykdyti 2012 m. rugsėjo 24 d.).

Pradėtos įgyvendinti 2 naujos projekto veiklos:

1. nuo 2014 m. sausio 21 d.  – 1.3.1 „Tarpininkavimo pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus“.

2. nuo 2014 m. vasario 3 d. – 1.2.3 „Praktinis mokymas darbo vietoje“.

Tarptautinė konferencija

       2013 m. rugsėjo 5 - 6 d. VšĮ „Vilties erdvė“ pagal vykdomą projektą „Proto negalios asmenų įgalinimas dalyvauti įdarbinimo/įsidarbinimo procese“ organizavo tarptautinę konferenciją „Lygybės ir nediskriminavimo principai. Proto negalios asmenų įsidarbinimo galimybės“. Konferencijoje pranešimus skaitė lektoriai iš Vokietijos ir Lietuvos.

Projekto darbuotojai dalyvauja mokymuose
12 projekto „Proto negalios asmenų įgalinimas dalyvauti įdarbinimo/įsidarbinimo procese" darbuotojų 2013 m. rugpjūčio 26 - 30 d. dalyvauja 40 val. trukmės mokymuose „Gerosios patirties sklaida", kuriuos veda lektoriai iš Vokietijos „Lebenshilfe" e.V. Riesa organizacijos.
Projekto darbuotojų dalyvavimas stažuotėje Vokietijoje
2013 m. liepos 20-28 d. viešosios įstaigos „Vilties erdvė" 7 vykdomo projekto „Proto negalios asmenų įgalinimas dalyvauti įdarbinimo/įsidarbinimo procese" darbuotojai dalyvavo stažuotėje Vokietijoje, Ryzos miesto "Lebenshilfe" organizacijoje.
Viešoji įstaiga „Vilties erdvė“ vykdo naują projektą


                                      


VšĮ „Vilties erdvė“, vadovaudamasi 2013-06-07 Finansavimo ir administravimo sutartimi Nr. VP3-2.4-SADM-03-V-10-001, pasirašyta tarp Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros ir VšĮ „Vilties erdvė“, įgyvendina projektą „Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ Gyvenimo namų modernizavimas, pritaikant aplinką proto negalios asmenims su sunkia negalia, pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūraVP3-2.4-SADM-03-V priemonę „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

Sėkmingai įgyvendintas projektas

Viešoji įstaiga „Vilties erdvė“ 2012 m. spalio mėnesį įgyvendino projektą „VšĮ „Vilties erdvė“ nestacionarių socialinių paslaugų ir materialinės bazės, pritaikytos protinę ir kompleksinę negalią turintiems žmonėms, plėtra Mažeikių mieste“ (projekto Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-82-001) pagal Lietuvos 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

Įgyvendinus projektą ir pritaikius statinius bei teritoriją žmonių su proto ir kompleksine negalia reikmėms, padidintas vietų dienos socialinės globos paslaugų gavėjams skaičius, pritaikyta aplinka, užtikrinanti paslaugų prieinamumą asmenims su sunkia kompleksine negalia.

Projekto vertė 2.475.360 Lt.

Viešoji įstaiga „Vilties erdvė“ vykdo naują projektą


VšĮ „Vilties erdvė“, vadovaudamasi 2012-02-14 Finansavimo ir administravimo sutartimi Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-090, pasirašyta tarp Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir VšĮ „Vilties erdvė“, įgyvendina projektą  „Proto negalios asmenų įgalinimas dalyvauti įdarbinimo/įsidarbinimo procese“, pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02 priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.

 

Projekto vertė – 644.045 litai.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2012-02-27.

Projekto veiklų įgyvendinimo  pabaiga – 2014-03-26.

 

Projekto tikslinės grupės:

 

Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantys asmenys - neįgalieji  – 15 asmenų.

Darbuotojai, dirbantys socialinės rizikos ir socialinę atskirtį  patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką srityje – 6 asmenys.

 

Pagrindinis projekto tikslai:

Mažinti proto negalios asmenų socialinę atskirtį, didinant jų galimybes įsidarbinti.

Padidinti darbuotojų, dirbančių su tiksline grupe kompetencijas.

 

Projekto uždaviniai:

 

*      Organizuoti socialinius, savarankiškumo ir darbinius įgūdžius formuojančius bei motyvaciją ir aktyvumą skatinančius mokymus.

*      Organizuoti specifinių žinių suteikiančius, darbines kompetencijas formuojančius ir įsidarbinimo galimybes didinančius mokymus.

*       Teikti tarpininkavimo pagalbą įsidarbinant ir įsidarbinus.

*      Supažindinti darbuotojus su „Lebenshilfe“ organizacijos specialistų patirtimi proto negalios asmenų aktyvinimo ir įdarbinimo procese.

 

Projektas prisidės prie darnaus vystymosi politikos socialinės plėtros srityje aspekto skatinimo: skatindamas tikslinės grupės asmenų aktyvumą ir užimtumą, mažins nedarbą, skurdą ir socialinę atskirtį. Projekto veiklose bus naudojamos visos įmanomos priemonės, padedančios integruoti į visuomenę labiausiai pažeidžiamus žmones, siekiant užtikrinti jų vienodas galimybes naudotis ekonominio ir socialinio vystymosi rezultatais. Projektas prisidės prie regioninių užimtumo ir nedarbo lygio skirtumų mažinimo.

 

Stebėsenos rodikliai

 

Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų – neįgaliųjų, dalyvavusių pagal šią priemonę finansuojamose veiklose, kurie įsidarbino arba toliau mokosi praėjus 6 mėn. po projekto veiklų įgyvendinimo, dalis (iš visų šios tikslinės grupės projekto dalyvių – 5 asmenys (33,33 proc.)

Neįgaliųjų aktyvinimo, darbinės integracijos procese yra svarbu ir vertinga ne tik rezultatas, bet ir pats procesas. Neįgaliųjų įtraukimas į integracijos procesą, ženkliai prisidės prie jų lūkesčių išsipildymo ir visuomenės nuostatų pokyčio.

Sėkmingai įgyvendintas projektas


       Viešoji įstaiga  „Vilties erdvė“ 2011 metais gruodžio  30 dieną baigė įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Proto negalios asmenų aktyvinimas ir motyvacijos darbinei veiklai skatinimas, taikant kompetentingą ir motyvuotą specialistų paramą bei nuoseklų tarpininkavimą darbo vietoje“ pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką. Pagrindinis projekto tikslas - Proto negalios asmenų mokymas ir ruošimas darbinei veiklai, diegiant pažangias socialinio darbo ir darbinio mokymo programas bei metodikas.   Projektas pradėtas įgyvendinti 2009 m. kovo 9 d. Jo įgyvendinimui buvo skirta 1.013.393 litų.
     Projekto metu buvo įgyvendinama nemažai veiklų, kurios neįgaliesiems ne tik padėjo gauti patirties, bet ir įsidarbinti. Įvadinio neįgaliųjų mokymo metu 8 iš 20 projekto mokymo dalyvių galėjo praktiškai išbandyti jiems prieinamas mo­kytis specialybes. Įvadinių mokymų metu, projekto mokymo dalyviai, turėjo galimybę patys pasirinkti, kurios profesijos darbinių kompetencijų norėtų įgyti: virtuvės pagalbinio darbuotojo, staliaus padėjėjo, popieriaus dirbinių dirbėjo, siuvėjo-susiuvėjo. Po 3 mėn. trukusio įvadinio mokymo keturi mokymo dalyviai pasirinko Virtuvės pagalbinio darbuotojo, keturi - Staliaus padėjėjo neformaliojo mokymo programą. Mokymai vyko dvejus metus ir baigėsi 2011 m. birželio 27 d. Paskutinę mokymų dieną vyko projekto dalyvių kompetencijų vertinimas. Jiems įteikti mokymo programų baigimo pažymėjimai.
     Mokymai pagal neformaliojo mokymo metu įgytų kompetencijų tobulinimo programą vyko vienerius metus. Mokymuose dalyvavo dvylika sunkios ir vidutinės proto negalios asmenys, kurie jau baigė vienerių metų trukmės neformaliojo profesinio rengimo programas ir įgijo atitinkamas kompetencijas atlikti nesudėtingus darbus, tačiau dėl nepakankamų profesinių ir bendrųjų gebėjimų nesugebėjo įsitvirtinti atviroje darbo rinkoje.
      Projekto mokymo dalyviai, greta teorinių ir praktinių mokymų, du kartus per mėnesį lankė dailės terapijos užsiėmimus: „Šios veiklos metu neįgalieji turėjo galimybę pabūti įvairių profesijų atstovais, išgirsti draugų nuomonę apie jiems tinkančią specialybę, susipažinti su žmogaus savybėmis, kurios reikalingos konkrečiam darbui  įgyvendinti.“
     Įstaiga palaiko glaudžius ryšius su „Lebenshilfe“ e.V. Riesa organizacija Vokietijoje, kuri turi ilgametę proto negalios asmenų socialinės atskirties mažinimo, aktyvinimo įsidarbinti bei įdarbinimo patirtį. Siekdami pakelti kvalifikaciją ir įgyti daugiau patirties, specialistai ir projekto mokymo dalyviai 2 kartus stažavosi Vokietijoje. Projekto mokymo dalyviai ne tik stebėjo Vokietijoje gyvenančių neįgaliųjų darbą, bet ir patys galėjo išbandyti savo gebėjimus ir įgūdžius.
      Pasibaigus projekto mokymams, 14 projekto mokymo dalyvių atliko praktiką realioje darbo vietoje. Vieną mėnesį, po 6 val. per dieną neįgalieji atliko praktiką UAB „Dertena“, UAB „Levanita“, Mažeikių lopšelyje-darželyje „Bitutė“, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijoje „Mažeikių Viltis“, VšĮ „Vilties erdvė“ Specialiosiose dirbtuvėse.“ Praktikos darbo vietose neįgalieji dirbo kartu su darbo asistentais.
     Projekto vykdymo eigoje parengta išliekamąją projekto reikšmę turinti metodinė priemonė „Svarbiausi sėkmingos proto negalios asmenų integracijos į darbo rinką principai“. Metodinėje priemonėje projekto vykdymo grupės specialistai pateikė pagrindinius sėkmingos proto negalios asmenų integracijos į darbo rinką principus, kurie turėtų teigiamą poveikį integracijos procesui.
    Įdarbinti 4 neformaliojo mokymo programas baigusieji neįgalieji, vienas dirba pagal verslo pažymėjimą. Du asmenys tęsia mokslus Šilutės Žemės ūkio mokyklos Žemaičių Naumiesčio skyriuje. Įsidarbinti ar tęsti mokslus neįgaliesiems padėjo tarpininkavimo specialistas.
      Sėkmingai įgyvendinus projekte numatytas veiklas, tikimasi, kad projektas turės teigiamą poveikį neįgaliųjų integracijai į darbo rinką.


Surengta projekto baigiamoji konferencija   Viešoji įstaiga „Vilties erdvė“ baigia įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Proto negalios asmenų aktyvinimas ir motyvacijos darbinei veiklai skatinimas, taikant kompetentingą ir motyvuotą specialistų paramą bei nuoseklų tarpininkavimą darbo vietoje“ pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“. Siekiant paviešinti projektą, 2011 m. lapkričio 11 d. surengta vienos dienos baigiamoji konferencija. Konferencijoje buvo apžvelgta projekto eiga, įvertinta jo nauda bei rezultatai.
    Konferencijos pradžioje įžanginį žodį tarė VšĮ „Vilties erdvė“ direktorė Stasė Radeckienė. Visus susirinkusius pasveikino Mažeikių rajono vicemeras bei VSDF Mažeikių skyriaus direktorė. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamento direktorė, Plungės teritorinės darbo biržos Mažeikių skyriaus vedėja, individualios įmonės „Bodendorf“ vadovas, atstovai iš Šiaulių universiteto ir Mažeikių rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus. Savo patirtimi pasidalino Vokietijos  organizacijos „Lebenshilfe“ e. V. Riesa specialistai. Taip pat konferencijoje dalyvavo projekto mokymo dalyviai, jų artimieji bei projekto vykdymo grupės specialistai.
     Konferencijos metu buvo pristatyta projekto vykdymo eigoje parengta išliekamąją projekto reikšmę turinti metodinė priemonė „Svarbiausi sėkmingos proto negalios asmenų integracijos į darbo rinką principai“, kurioje projekto vykdymo grupės specialistai pateikė pagrindinius sėkmingos proto negalios asmenų integracijos į darbo rinką principus, pristatytas ir šios metodinės priemonės video filmas. Konferencijos pabaigoje buvo suteikta galimybė pasisakyti  ir patiems projekto mokymo dalyviams – neįgaliesiems bei jų artimiesiems. Išklausę visus pranešimus ir pasisakymus konferencijos dalyviai priėmė rezoliuciją.  
    Įgyvendinus projekto veiklas, pasiekti numatyti tikslai, kurie turės teigiamą poveikį neįgaliųjų integracijai į darbo rinką ir prisidės prie sunkios ir vidutinės proto negalios asmenų socialinės atskirties mažinimo.

Baigė įgyvendinti vieną iš projekto veiklų      VšĮ „Vilties erdvė“ 2011 m. birželio 27 d. baigė įgyvendinti projekto „Proto negalios asmenų aktyvinimas ir motyvacijos darbinei veiklai skatinimas, taikant kompetentingą ir motyvuotą specialistų paramą bei nuoseklų tarpininkavimą darbo vietoje“  1.2.3. veiklą Neįgaliųjų mokymas pagal įstaigoje parengtas ir LDRMT užregistruotas neformaliojo mokymo programas. Dvejus metus pagal virtuvės pagalbinių darbuotojų bei staliaus padėjėjų neformaliojo mokymo programas mokėsi 8 neįgalieji.
      Birželio 27 d. Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ Specialiosiose dirbtuvėse vyko projekto mokymo dalyvių baigiamųjų darbinių žinių ir įgūdžių įvertinimas – egzaminas, kurio metu neįgalieji turėjo parodyti, kaip įsisavino teorines žinias ir kaip geba jas taikyti praktikoje. Projekto mokymo dalyvių žinias vertino ne tik projekto vykdymo grupės specialistai, atsakingi už ugdymo procesą, bet ir Mažeikių darbo biržos skyriaus vedėja Alfreda Normantienė ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Gailiūnienė. Komisija mokymo dalyvių žinias įvertino gerai ir pasidžiaugė neįgaliųjų pasiekimais.  Po egzaminų, VšĮ ,,Vilties erdvė“ direktorė S. Radeckienė pasveikino mokymo programas baigusius neįgaliuosius ir įteikė neformaliojo mokymo baigimo pažymėjimus. Neformaliojo mokymo baigimo pažymėjimų įteikime dalyvavo ir neįgaliųjų tėvai, kurie labai džiaugėsi savo vaikų pasiektais rezultatais.
      Nuo liepos 1 dienos neįgalieji dalyvauja naujoje projekto veikloje „Gamybinė praktika realioje darbo vietoje“. Su įvairių  miesto įmonių  ir įstaigų darbdaviais buvo iš anksto susitarta dėl galimybės neįgaliesiems liepos mėnesį atlikti praktiką jų įmonėse.  Praktiką neįgalieji atlieka UAB „Dertena, bendrijos „Viltis“ paramos šeimai centre, UAB „Levanita“, lopšelyje-darželyje „Bitutė“ ir VšĮ „Vilties erdvė“ Specialiosiose dirbtuvėse. Praktikos darbo vietose neįgalieji dirba kartu su darbo asistentais.
    Pasibaigus praktikai, tarpininkavimo specialistas padės projekte dalyvavusiems neįgaliesiems įsidarbinti ar tęsti mokslus. Projekto tarpininkavimo specialisto pagalba įsidarbinusiems mokymo dalyviams bus tęsiama iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

VšĮ „Vilties erdvė“ įgyvendino projekto 1.3.2 veiklą
     VšĮ „Vilties erdvė“ 2010 m. liepos 13 d. baigė įgyvendinti projekto „Proto negalios asmenų aktyvinimas ir motyvacijos darbinei veiklai skatinimas, taikant kompetentingą ir motyvuotą specialistų paramą bei nuoseklų tarpininkavimą darbo vietoje“ 1.3.2 veiklą Neformaliojo mokymo metu įgytų kompetencijų tobulinimas (trukmė – 10 mėn).        
     Šios veiklos tikslinė grupė, 12 sunkios  ir vidutinės proto negalios asmenys, baigę 1 m. trukmės neformaliojo mokymo programas ir įgiję atitinkamas kompetencijas atlikti nesudėtingus darbus.         
    Programos metu siekta sustiprinti dalyvių praktinius, profesinius įgūdžius bei „žmoniškąjį kapitalą“. Papildomai ugdant jau įgytos specialybės įgūdžius „imituojant realias darbo sąlygas“, siekta geresnio pasiruošimo darbui realioje darbo vietoje.                 
      Neįgalieji baigę šios programos mokymus galės savarankiškai arba su asistento pagalba dirbti įvairiose darbo vietose pritaikytose vidutinę ar žymią proto negalią turintiems žmonėms, kur galės realizuoti įgytas darbo žinias ir įgūdžius.       
       Paskutinę mokymų dieną vyko projekto dalyvių kompetencijų vertinimas ir įteikti baigimo pažymėjimai.           
     Neformaliojo mokymo programas baigusiems neįgaliesiems būtina tobulinti ir toliau palaikyti įgytas kompetencijas, kadangi proto negalios asmenų gebėjimai turi būti nuolat aktyvinami.             
     Neįgalieji, netobulindami darbinių kompetencijų, jas greitai praras, o naujų įgijimui bus reikalingi dideli išteklių resursai.           
     Sėkmingai įgyvendinus projekte numatytas veiklas, tikimasi, kad projektas turės teigiamą poveikį neįgaliųjų integracijai į darbo rinką.
Viešoji įstaiga "Vilties erdvė" vykdo naują projektą

VšĮ „Vilties erdvė“, vadovaudamasi 2009-03-09 Paramos skyrimo projektui sutartimi Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-004, pasirašyta tarp Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros ir VšĮ „Vilties erdvė“, įgyvendina projektą  „Proto negalios asmenų aktyvinimas ir motyvacijos darbinei veiklai skatinimas, taikant kompetentingą ir motyvuotą specialistų paramą bei nuoseklų tarpininkavimą darbo vietoje“, pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02 priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.

 

Projekto vertė – 1.013.393 litai.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2009-03-09.

Projekto veiklų įgyvendinimo  pabaiga - 2011-12-09.

 

Projekto tikslinės grupės:

 

Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantys asmenys - neįgalieji  - 20 asmenų;

Socialiniai darbuotojai bei kiti darbuotojai, dirbantys socialinės rizikos ir socialinę atskirtį  patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką srityje – 10 asmenų.

 

Pagrindinis projekto tikslas - Proto negalios asmenų mokymas ir ruošimas darbinei veiklai, diegiant pažangias socialinio darbo ir darbinio mokymo programas bei metodikas.

 

Projekto uždaviniai:

 

  • Suteikti darbuotojams įgūdžių taikyti pažangius proto negalios asmenų įsitraukimo į darbo rinką skatinimo veiklos modelius;
  • Pasinaudoti kitų šalių patirtimi, organizuojant kvalifikuotą specialistų pagalbą neįgaliesiems įsidarbinant ir įsidarbinus.
  • Pasidalyti patirtimi su Vokietijos specialistais neįgaliųjų įdarbinimo srityje ir parengti svarbiausių sėkmingos neįgaliųjų integracijos į darbo rinką principų metodiką;

 

Projekto įgyvendinimo eigoje bus taikomi nauji tiek savivaldybės, tiek ir šalies mastu metodai ir priemonės – bus adaptuotos metodikos ir programos įvadiniam neįgaliųjų mokymui, neformaliojo mokymo metų įgytų kompetencijų tobulinimui, bus vykdomi dailės terapijos užsiėmimai, naudojant pritaikytą dailės terapijos metodiką įsidarbinimo siekiantiems neįgaliesiems. Bus parengta apibendrinta išliekamąją projekto reikšmę turinti medžiaga, kuria galės naudotis ir kiti kitų įstaigų specialistai.

 

Stebėsenos rodikliai

 

Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų - neįgaliųjų, dalyvavusių pagal šią priemonę finansuojamose veiklose, kurie įsidarbino arba tęsia mokymus (praėjus 6 mėn. po projekto pabaigos), dalis nuo visų šių grupių asmenų projektų dalyvių – 6 asmenys (30 proc.)

Tačiau reikia nepamiršti, kad neįgaliųjų aktyvinimo, darbinės integracijos procese yra svarbu ir vertinga ne tik rezultatas, bet ir pats procesas.  Neįgaliųjų įtraukimas į integracijos procesą, ženkliai prisidės prie jų lūkesčių išsipildymo ir visuomenės nuostatų pokyčio.

Sėkmingai įgyvendintas projektas

2008-09-10 Sėkmingai įgyvendintas projektas

      Viešoji įstaiga  „Vilties erdvė“ 2008 metais liepos 31 dieną baigė įgyvendinti projektą „Protinę negalią turinčių žmonių profesinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką plėtra Mažeikių rajone“. Projektas buvo vykdomas pagal 2004 - 2006 m. Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“. Projekto tikslas - sukurti protinę negalią turinčių žmonių profesinės reabilitacijos proceso novatoriškas programas bei jas vykdyti, tobulinti profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikaciją, siekiant veiklos kokybės bei kompetencijos, užtikrinant neįgaliųjų lydimąją pagalbą ir įdarbinimą.
       Projekto įgyvendinimo pradžioje 8 darbuotojai tobulino kvalifikaciją 160 val. trukmės mokymuose ir dalyvavo kompiuterinių įgūdžių lavinimo kursuose. Projekto eigoje buvo parengta profesinio konsultavimo ir orientavimo metodika, sukurtos 4 neformaliojo mokymo programos: siuvėjo – operatoriaus (susiuvėjo), popieriaus dirbinių dirbėjo, staliaus padėjėjo ir virtuvės pagalbinio darbuotojo. Pagal  šias programas 29 neįgalieji mokėsi 1 m. ir 28 mokymų dalyviams 2008 m. gegužės 31 d. buvo įteikti pažymėjimai.
      Projekto eigoje paaiškėjus, kad  specialistams dar trūksta specifinių žinių, neįgaliesiems parengtos per sunkios  programos, kad prieš įsidarbinant neįgaliesiems dar reikalinga gamybinė praktika ir mokymai, ir kad įsidarbinus jiems bus reikalinga darbo asistentų pagalba ir palaikymas, ESFA buvo pateikta paraiška dėl papildomos paramos. 2008 m. gegužės mėnesį pasirašytas Papildomas susitarimas dėl paramos skyrimo įgyvendinamam projektui sutarties pakeitimo. Šiuo Susitarimu projektas buvo pratęstas dar 2 mėn. ir papildytas naujomis veiklomis. Pasibaigus mokymams buvo patobulintos 4 neformaliojo mokymo programos ir mokymo laikas pratęstas iki 2 metų, 16 neįgaliųjų dalyvavo gamybinėje praktikoje, projekto tikslinės grupės specialistai ir neįgalieji dalyvavo surengtuose mokymuose: neįgaliesiems buvo vedami praktiniai mokymai (pasiruošimas įsidarbinant, savęs prisistatymas); 10 specialistų (6 pirmą kartą) tobulino kvalifikaciją, neįgaliesiems buvo padidinta motyvacija ir galimybė įsidarbinti. Sukurtos 8 nuolatinės darbo vietos profesinės reabilitacijos specialistams.
       Projekto įgyvendinimo metu buvo nuolat vykdomos projekto viešinimo veiklos: pagamintas ir projekto vykdytojo patalpose patalpintas informacinis stendas, išspausdinti visuomenę informuojantys straipsniai (mokslinis ir informacinis) apie projekto įgyvendinimo eigą, pagaminta ir išplatinta 150 vnt. lankstinukų. Sukurta ir neįgaliesiems pritaikyta interneto svetainė, kurios paskirtis – neįgaliųjų ugdymas informacinių technologijų srityje.
      Įdarbinti 6 neformaliojo mokymo programas baigusieji neįgalieji. Įdarbintiems neįgaliesiems įsitvirtinti darbo rinkoje, teikiant vadybinį darbo vietų palaikymą, padėjo darbo asistentai ir profesijos konsultantas.
        Sėkmingai įgyvendinus projekte numatytas veiklas, tikimasi, kad projektas turės teigiamą poveikį neįgaliųjų integracijai į darbo rinką.

Pradžia Apie mus Naujienos Kontaktai Pirmas Kontaktai Vilties erdvė Naujienos Pirmas puslapis Archyvas Rėmėjai Kontaktai